ปี พ.ศ. 2560

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560

 • รางวัลเหรียญเงิน ผลงานหนึ่งโรงเรียน
  หนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ
 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่
  OPEC AWARD ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ปี พ.ศ. 2558

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี 2558

ปี พ.ศ. 2559

 • การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
          จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
          ระดับดีมาก ในระดับปฐมวัย และด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับดีมาก ในระดับปฐมวัย และด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 - 2551

- รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2553 - โรงเรียนดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย ประจำปี 2551

ปี พ.ศ. 2560

 • รางวัล ครูยิ่งคุณ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม
  ด้านวิชาการระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
  รางวัลทรงคุณค่าเกียรติยศแห่ง สช. ประจำปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

 • โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าเกียรติยศ
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  24  ท่าน]