โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนค้นพบขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1. ครูภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการจัดทำ Visa / Work Permit
- สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- ใจเย็น อดทน รอบคอบ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์งานสรรหา อย่างน้อย 2 ปี และหากมีประสบการณ์งานโรงเรียนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร จัดหาสื่อโฆษณา แหล่งผู้สมัครงาน เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการคัดเลือก
2. ดำเนินการแต่งตั้ง ถอนถอน ผ่อนผัน ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3. ดำเนินการขอใบอนุญาต - ยกเลิก Visa , Work Permit ครูต่างชาติ
4. จัดทำทะเบียนประวัติครู-บุคลากร และสมุดประจำตัวครู
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการ
- ค่าเดินทาง เดือนละ 3,000 บาท
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- กองทุนสงเคราะห์ครู
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 300,000 บาท )
- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ต่อปี (เบิกได้ทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว)
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- รถบริการ รับ - ส่ง
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
- ส่วนลดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือแสนสิริ

สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณสุพวงทอง/ คุณนฤมล)
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10510
โทรศัพท์ : 062-6039555 ต่อ 51141
แฟกซ์ : 0-2508-4448
e-mail : hr@satitpattana.ac.th
เว็บไซต์ : www.satitpattana.ac.th

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน