โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนค้นพบขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1. ครูภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ครูวัดผล
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา เท่านั้น
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ดูแลงานด้านวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อสอบ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- ช่วยเหลืองานด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
3. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, Word , Excel , Power Point ได้
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้
- ใจเย็น อดทน รอบคอบ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการติดตามหนี้สิน, ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. บัญชีงบดุล, งบกำไรขาดทุน และเอกสารประกอบงบการเงินต่างๆ
2. งานเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.1,3,53
3. ตรวจเอกสารการรับเงิน – จ่ายเงิน รวมถึงเงินสดย่อย, กระทบยอดธนาคาร
4. ระบบรับ – จ่ายเช็ค, รับวางบิล
5. ประสานงานฝ่ายกฎหมาย
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูสังคมศึกษา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือ คณะศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา) **ด่วน**
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานพื้นฐาน
- ใจเย็น อดทน รอบคอบ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์งานสรรหา อย่างน้อย 1 ปี
- หากมีประสบการณ์งานโรงเรียนเอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร จัดหาสื่อโฆษณา เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัครให้ทันตามเวลาที่กำหนด
2. จัดทำและ Update แฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร, JD แต่ละตำแหน่งงาน และสมุดประจำตัวครูเอกชน
3. ติดตามประเมินผลการทดลองงาน
4. ดำเนินการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูไทยและครูต่างชาติ
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการ
- ค่าเดินทาง เดือนละ 3,000 บาท
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- กองทุนสงเคราะห์ครู
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 300,000 บาท )
- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ต่อปี (เบิกได้ทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว)
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- รถบริการ รับ - ส่ง
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
- ส่วนลดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือแสนสิริ

สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณสุพวงทอง/ คุณนฤมล)
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10510
โทรศัพท์ : 062-6039555 ต่อ 51141
แฟกซ์ : 0-2508-4448
e-mail : hr@satitpattana.ac.th
เว็บไซต์ : www.satitpattana.ac.th

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  11  ท่าน]