โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนค้นพบขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1. ครูวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ครูภาษาไทย
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย สาขาการสอนภาษาไทย หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ครูสังคมศึกษา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือ คณะศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ครูประถมศึกษา (ภาษาไทย - สังคม)
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา, การประถมศึกษา สาขาภาษาไทย สาขาสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาไทย - สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ครูภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- วุฒิการศึกษา ปวส.
- มีความรู้เบื้องต้นทางด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ งานระบบไฟฟ้า - ประปา เครื่องปรับอากาศ งานไม้ ฯลฯ
- รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบ ความอดทนสูง
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ใจเย็น
- มีประสบการณ์ด้านงานโรงเรียน งานนิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ดำเนินการ ดูแล และประสานงานการซ่อมบำรุง
- จัดเก็บรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง การติดตั้ง และสภาพปัญหา
- ดูแลและประสานงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภค
- ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
- ดูแลและประสานงานการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งและซ่อมบำรุงกับผู้รับเหมาภายนอก
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการ
- กองทุนสงเคราะห์ครู
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 300,000 บาท )
- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ต่อปี (เบิกได้ทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว)
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- รถบริการ รับ - ส่ง
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
- ส่วนลดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือแสนสิริ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณสุพวงทอง/ คุณอ้อ)
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10510
โทรศัพท์ : 062-6039555 ต่อ 51141
แฟกซ์ : 0-2508-4448
e-mail : hr@satitpattana.ac.th
เว็บไซต์ : www.satitpattana.ac.th

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  5  ท่าน]