หลักสูตรระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567▶ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ระดับประถมศึกษายินดีต้อนรับ

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบองค์รวมให้แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โดยใช้กรอบหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรนานาชาติของเคมบริดจ์ระดับประถมฯ โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้นักเรียนของเรารู้ศักยภาพของตนเอง พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่นำไปสู่ก้าวสำคัญของความสำเร็จและความผาสุกในอนาคต

▶ หลักสูตรผสมผสานของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

โรงเรียนพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนโดยใช้กรอบหลักสูตรที่สมดุลตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรเคมบริดจ์ในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษานานาชาติที่จัดสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติเพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ บูรณาการทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และความเป็นพลเมืองดี อีกทั้งจัดการสอนภาษาจีนให้นักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาที่ 3

▶ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเชิงบูรณาการ STEAM PBL เป็นฐาน (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics Project-based Learning)

การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานเชิงบูรณาการ STEAM PBL (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics Project-based Learning) ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยนำตนเอง สืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยนำหลักสูตร Discovery Education STEM Connect ของประเทศอังกฤษ และ Art Integration ของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นกรอบการเรียนรู้

▶ ได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนหรือทำกิจกรรมที่สนใจด้านงานทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ การขับร้องประสานเสียง ดนตรีไทยและสากล นักเรียนทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและได้เลือกเรียนกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายประเภทจากรายวิชาที่นักเรียนสนใจ

▶ การพัฒนาคุณธรรม ค่านิยม คุณลักษณะพึงประสงค์ การดูแลสวัสดิภาพและความผาสุก

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยคุณครูให้การดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านวิชาการ สวัสดิภาพและความผาสุก มีครูจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาดูแลเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ในช่วง Homeroom ครูประจำชั้นจะพูดคุย ดูแล และปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเติบโตเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความห่วงใยเห็นใจผู้อื่น เป็นคนที่คิดบวกและสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม

▶ ระบบบ้าน House System ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม

โรงเรียนมีระบบบ้านหรือ House System เพื่อสนับสนุนความสามัคคี ความผูกพัน ความร่วมมือและความมุ่งมั่นของนักเรียนในการทำความดี ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ระบบบ้านสี่หลัง สี่สี สื่อถึงค่านิยม 4 แบบ ได้แก่บ้านพสุธา (สีน้ำตาล) ที่สื่อถึงความเข้มแข็ง ความหนักแน่น บ้านธารา (สีฟ้า) - ความยืดหยุ่น การปรับตัวได้ บ้านอรุณา (สีเหลือง) – ความอบอุ่น ความห่วงใย และ บ้านพฤกษา (สีเขียว) - การเจริญเติบโตงอกงาม และความสำเร็จ นักเรียนแต่ละคนจะเป็นสมาชิกของบ้านหนึ่งหลัง และสร้างคะแนนให้บ้านของตนได้จากการทำกิจกรรมทุกประเภททั้งส่วนบุคคล หรือเป็นทีม และในทุกวันศุกร์ประจำสัปดาห์นักเรียนของบ้านทุกหลังรวมตัวประชุมกันเพื่อสะท้อนค่านิยมและกิจกรรมของระบบบ้าน

▶ กิจกรรมทัศนศึกษาและResidential Trip

นักเรียนของเราได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีรูปแบบทั้งทัศนศึกษาที่ไปเช้าเย็นกลับ (One-Day Trip) และทัศนศึกษาในแบบค้างคืน (Residential Trip) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมหลักสูตร โดยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนถูกออกแบบให้เชื่อมโยงความรู้เชิงบูรณาการ จากหลากหลายวิชารวมทั้งกิจกรรมลูกเสือและการพัฒนาทักษะชีวิต

▶ กิจกรรมเสริมประสบการณ์และการกีฬาหลังเลิกเรียน (Satit Pattana Sports Academy)

โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียนให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และทำกิจกรรมที่ตนสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอล บาสเก็ตบอล และว่ายน้ำให้เข้มแข็ง ได้รับการฝึกซ้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดสอนโดยคุณครูของโรงเรียนและผู้สอนที่มีประสบการณ์จากสถาบันภายนอก

▶ สภาพแวดล้อมและพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ของโรงเรียนถูกออกแบบให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปลอดภัย มีห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องงานศิลปะ ห้องฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องสมุด สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล และโรงยิมที่ทันสมัย ในทุกห้องเรียน มี SMART, interactive TV มีพื้นที่กลางแจ้งรอบล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวที่ร่มรื่น สวนและแปลงนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเล่นที่สนุก ให้เด็ก ๆ มีโอกาสได้สำรวจ สังเกต ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

▶ การรายงานผลการเรียนโดยการประชุมสามทาง (A 3-Way Conference)

การประชุมสามทางเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครูร่วมกันสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาต่อไป โดยนักเรียนเป็นผู้นำเสนอว่าเรียนอะไรและผลการเรียนเป็นอย่างไร คุณครูและผู้ปกครองจะช่วยตั้งคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ ชมเชยและให้กำลังใจนักเรียน การประชุมสามทางช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้เห็นว่าครูและผู้ปกครองร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียน

▶ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองฯ ทำงานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยสื่อสารข่าวสาร ข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้ปกครองของโรงเรียน และจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นประจำทุกปีให้แก่เด็ก ๆ และบุคลากร

ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างยิ่งและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่เข้มแข็งช่วยทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือในการรเรียนรู้ โรงเรียนฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับผู้ปกครองและรับฟังข้อเสนอแนะ ผู้ปกครองได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกสัปดาห์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมฟังแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในตอนเปิดภาคเรียน และประชุมร่วมกับคุณครูเพื่อรับฟังรายงานผลการเรียนในช่วงก่อนปิดภาคเรียน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  20  ท่าน]