ระดับอนุบาล : ทักษะการเรียนรู้
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นแนวหน้าของประเทศที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์
เสริมสร้างนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยให้มีความเป็นผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย มีทักษะชีวิตและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์
1. มีความเป็นผู้นำที่มีหัวใจประชาธิปไตย
2. กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
3. มีทักษะชีวิตที่ยั่งยืน
มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับอนุบาล
มีพัฒนาการด้านร่างกาย
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ

มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจและกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

มีพัฒนาการด้านสังคม
มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์, ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน, เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

มีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้, มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
แนวคิดหลักของสาระการเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
เด็กรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตาของคน รู้จักอวัยวะต่างๆ และวิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี สามารถใช้ความสามารถของตนเอง และสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก
เด็กได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิด และมีปฏิบัติสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน รับรู้ถึงการผูกพัน พึ่งพา และเอื้ออาทรต่อกัน ส่งเสริมค่านิยมต่ออาชีพ และทำงานสุจริต กตัญญูและเห็นคุณค่าของผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
เด็กได้รู้จักสิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ รู้จักสังเกต มีความไวต่อสิ่งแวดล้อมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
โลกของเด็ก (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก)
เด็กจะได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก รู้จักจัดการกับเวลา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบัน และมีความสุขกับการใช้จินตนาการ สามารถควบคุมกำกับตนเองต่อสิ่งที่ยั่วยุ อดออม ประหยัด และมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะที่ดี มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเรียน และ แสวงหาความรู้ โดยนักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา ด้วยจำนวนคาบเรียนที่เหมาะกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียน และค่อยๆ เพิ่มจำนวนคาบเรียนกับครูเจ้าของภาษาขึ้นในแต่ละระดับชั้น
 • ระดับประถมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 6-7 คาบ / สัปดาห์ และเพิ่มเติมภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์
 •  
           
           
           
  อนุบาล
   
  ประถมศึกษา
   
  มัธยมศึกษา
  ประสบการณ์สำคัญ
  การรู้จักตนเอง สังคม และอารมณ์
  เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะรู้จัก และเข้าใจตนเอง รู้ขีดความสามารถ และช่วยเหลือตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับวัย ขณะเดียวกันก็ต้องจัดประสบการณ์ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนให้ยอมรับ กติกาข้อตกลงมีทักษะในการทำกิจกรรมกลุ่ม สามารถทำ กิจกรรมและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข
  การสื่อสารและภาษา
  เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และใช้ภาษา เพื่อสื่อความหมายได้ตรงตามต้องการไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด หรือภาษาท่าทาง เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเกิดทัศนคติ ที่ดีต่อการอ่าน การเขียนฝึกมารยาทที่ดีในการสื่อสารและ การแสดงออกรวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ
  คณิตศาสตร์
  เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ผ่านการ เล่นเกมและลงมือทำกิจกรรมที่คุ้นเคยกับตัวเลขสัญลักษณ์ และการคิดคำนวณ จัดบรรยากาศและมุมประสบการณ์ที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ฝึกการคิดคำนวณเกี่ยวกับ จำนวนและตัวเลขในชีวิตประจำวัน ทำให้คณิตศาสตร์กลายเป็น เกมที่สนุกสนานและท้าทาย
  ความรู้รอบตัว
  เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ รอบตัวทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก สังคมธรรมชาติและ สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนมีความ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และหาคำตอบในสิ่งที่สนใจจัดให้เด็ก เกิดกระบวนการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือทำกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยว และกลุ่มเด็กนักเรียนได้รับโอกาสในการนำเสนอการเรียนรู้ ของตนต่อบุคคลอื่น
  การพัฒนาด้านร่างกาย
  เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนทักษะการใช้ ร่างกายทั้งกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ในการทำกิจกรรม ที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ สร้างทักษะในการใช้มือกับตา ให้ประสานสัมพันธ์กัน ให้ความรู้และทักษะในการใช้ร่างกาย อย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและปลูกฝังให้เด็กรักการ ออกกำลังกาย
  ความคิดสร้างสรรค์
  เด็กนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาความคิดเพื่อ ปลูกฝังพื้นฐานให้เป็นผู้ที่คิดและตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผล โดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะในการคิดให้คิดได้อย่างคล่องแคล่ว คิดได้หลายแง่มุม นำไปสู่ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ด้วยการใช้คำถามปลายเปิด ที่เปิดโอกาส ให้เด็กคิดอย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบาย ได้พูดคุยถึงรายละเอียดของสิ่งต่างๆ เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อ ทดสอบความคิดของตนและนำเสนอผลงาน ได้เล่นและทำ กิจกรรมที่เด็กได้คิด และแก้ปัญหาด้วยตนเองรวมถึงการฝึก แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  ระดับอนุบาล : รายละเอียดหลักสูตร
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายอนุบาล จัดการศึกษาให้กับเด็กวัย 2-6 ปี โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น คือ
  ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2- 3 ปี
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 - 4 ปี
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 4 - 5 ปี
  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุ 5 - 6 ปี
  ภาคการศึกษา
  ในแต่ละปีการศึกษาทั้ง 4 ระดับชั้น แบ่งการเรียนเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยมีกำหนดเวลาดังนี้
  ภาคเรียนที่ 1
  เปิดเรียน สัปดาห์ที่สี่ของเดือนพฤษภาคม ปิดเทอม ต้นเดือนตุลาคม
  ภาคเรียนที่ 2
  เปิดเรียน ต้นเดือนพฤศจิกายน ปิดเทอม ต้นเดือนมีนาคม
  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
  การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น/เชิงรุก (Active Learning)
 • การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
 • การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning through activity)
 • การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning through playing)
 • การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)
  การเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning)
  ระดับอนุบาล : การรับสมัคร
  เครื่องใช้ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้
  ประกอบด้วย เครื่องนอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน แป้งเด็ก สบู่อาบน้ำ กระเป๋านักเรียน
  เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (พร้อมหน้าแรก) อย่างละ 1 ชุด
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า (กรณีหย่าร้าง)
 • * ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร หากเอกสารไม่ครบ
  เอกสารประกอบการมอบตัว
 • เอกสารมอบตัว กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าแรกเข้า
 • รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง) จำนวน 3 ท่าน (ท่านละ 1 ใบ)
 • ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ขึ้นไป)

 • ระดับอนุบาล : กิจวัตรประจำวัน
  กิจวัตรประจำวัน เตรียมอนุบาล
  เวลา
  กิจกรรม
  07.15-07.55 น.
  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
  08.00-08.50 น.
  เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
  08.50-09.30 น.
  กิจกรรมกลางแจ้ง / สำรวจธรรมชาติ
  09.30-09.50 น.
  อาหารว่างเช้า
  09.50-10.30 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  10.30-11.10 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  11.10-12.00 น.
  อาหารกลางวัน
  12.20-14.15 น.
  พักผ่อน
  14.15-14.45 น.
  กิจกรรมสำรวจตนเอง
  14.45-15.00 น.
  อาหารว่างบ่าย
  15.00 น.
  กลับบ้าน
  กิจวัตรประจำวัน อนุบาล 1
  เวลา
  กิจกรรม
  07.15-07.55 น.
  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
  08.00-08.50 น.
  เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
  08.50-09.30 น.
  กิจกรรมกลางแจ้ง
  09.30-10.00 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  10.00-10.20 น.
  อาหารว่างเช้า
  10.20-10.50 น.
  ภาษาอังกฤษ
  10.50-11.20 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  11.20-12.10 น.
  อาหารกลางวัน
  12.10-14.15 น.
  พักผ่อน
  14.15-14.45 น.
  กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
  14.45-15.00 น.
  อาหารว่างบ่าย
  15.00 น.
  กลับบ้าน
  กิจวัตรประจำวัน อนุบาล 2
  เวลา
  กิจกรรม
  07.15-07.55 น.
  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
  08.00-08.50 น.
  เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
  08.50-09.30 น.
  กิจกรรมกลางแจ้ง
  09.30-10.15 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  10.15-10.30 น.
  อาหารว่างเช้า
  10.30-11.15 น.
  Play room
  11.15-12.00 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  12.00-12.50 น.
  อาหารกลางวัน
  12.50-14.20 น.
  พักผ่อน
  14.20-14.45 น.
  กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
  14.45-15.00 น.
  อาหารว่างบ่าย
  15.00 น.
  กลับบ้าน
  กิจวัตรประจำวัน อนุบาล 3
  เวลา
  กิจกรรม
  07.15-07.55 น.
  เริ่มวันใหม่อย่างสดใส เก็บของใช้ส่วนตัว และเล่นอิสระ
  08.00-08.50 น.
  เข้าแถวเคารพธงชาติ / กิจกรรมยามเช้า
  08.50-09.30 น.
  กิจกรรมกลางแจ้ง
  09.30-10.15 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  10.15-10.30 น.
  อาหารว่างเช้า
  10.30-11.15 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  11.15-12.00 น.
  ศิลปะ
  12.00-12.50 น.
  อาหารกลางวัน
  12.50-13.35 น.
  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และบูรณาการ
  13.35-14.20 น.
  ห้องสมุด
  14.20-14.50 น.
  กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
  14.50-15.00 น.
  อาหารว่างบ่าย
  15.00 น.
  กลับบ้าน
  © SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  13  ท่าน]