What's Inside?

|| กิจกรรมตักบาตร

|| ผู้อำนวยการลงพื้นที่ 8 โรงเรียนดอยตุง

“ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์” ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ในบทบาทของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียน 8 แห่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการดำเนินโครงการชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย
.
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นทีโครงการพัฒนาดอยตุง เพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
.
จึงเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และโรงเรียน 8 แห่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง สพป.เชียงราย เขต 3
.
ดร.กาญจน์วรินทร์ ได้ให้คำแนะนำครูในการดำเนินโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการกลุ่มสาระต่าง ๆ สร้างแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการทำโครงงานอย่างหลากหลาย
.
มีการนำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาใช้ในการปลูกผัก เช่น ปลูกต้นหอมในกระบะพลาสติก แผงไข่ไก่ เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดในการใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ระดับอนุบาล Kindergarten

|| ภาพกิจกรรม ECAs ระดับอนุบาล

🎈ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนรู้และความสนุกสนานของนักเรียนระดับอนุบาล ในกิจกรรม Extracurricular Activities ( ECAs) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
.
🐻ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดวิชาเรียนให้อย่างหลากหลาย ทั้ง ดนตรี กีฬา วิชาการ งานอดิเรก เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|| กิจกรรม One Fineday on Friday

🦺กิจกรรม One Fine Day on Friday ครั้งที่ 7 ในธีม “ลายสก็อต” เป็นวันที่นักเรียนอนุบาลได้แต่งตัวมาโรงเรียนตามธีมที่คุณครูกำหนดให้ นักเรียนจะได้รับการฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และได้สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับลายสก็อต ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น
.
🧍🏻‍♀️🧍🏻‍♂️เดินแบบชุดลายสก็อต
🔍สังเกต เรียนรู้เกี่ยวกับ ผ้าลายสก็อตแบบต่างๆ
🙋🏻‍♀️การนำเสนอชุดเสื้อผ้าลายสก็อตของตนเอง
🎨วาดรูประบายสีออกแบบลายสก็อตตามจินตนาการ
🥓สานกระดาษเป็นลายสก็อต
💁🏻‍♀️💁🏻‍♂️เล่นเกมจับคู่แบบผ้าลายสก็อต
🖼เล่นเกมภาพตัดต่อลายสก็อต
💃🏻💃🏻เต้นประกอบเพลงร่วมกัน
.

ระดับประถม Primary

|| ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ป.6

🚌นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทำ #กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ออกจากโรงเรียนกันแต่เช้าตรู่ และถึงโรงแรมที่พักเรียบร้อยในช่วงเวลาก่อน 17.00 น.
.
ในระหว่างทางนักเรียนได้เข้าสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี และศึกษาโบราณสถานและความเป็นมาของค่ายตากสิน จากนั้น ทำกิจกรรมกันที่วังสวนบ้านแก้ว ใน 4 ฐานกิจกรรม ดังนี้
.
#ฐานที่ 1 การเยี่ยมชมสถานที่
นักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของวังสวนบ้านแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และต่อมาได้พระราชทานแก่รัฐบาลเพื่อจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ปัจจุบันคือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี”
.
#ฐานที่ 2 การทำเศษเสื่อสร้างศิลป์
นักเรียนนำเศษเสื่อจันทบูร หัตกรรมเลื่องชื่อของจังหวัดจันทบุรี มาประดิษฐ์เป็นฐานกระจกได้อย่างสวยงาม ทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
.
#ฐานที่ 3 การทำพวงกุญแจอิฐ
นักเรียนปั้นดินเหนียวเป็นรูปอิฐและนำอบในเตา เพื่อจำลองส่วนประกอบสำคัญของการก่อสร้างวังสวนบ้านแก้ว ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โปรดให้ทำอิฐขึ้นเองเพื่อความประหยัด อิฐจึงมีสัญลักษณ์ สบก ที่ย่อมาจากคำว่า สวนบ้านแก้ว และนักเรียนนำมาทำเป็นพวงกุญแจของที่ระลึกที่ทำจากฝีมือตนเอง
.
และ #ฐานที่ 4 การทำน้ำมันหอมซอง
นักเรียนได้รู้จักสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเครื่องหอมระเหย และสรรพคุณต่าง ๆ นักเรียนนำสมุนไพรแต่ละชนิดใส่ลงไปในถุงโปร่ง จนได้เป็นน้ำมันหอมระเหยไว้สูดดมชื่นใจ
.
เสร็จกิจกรรมนักเรียนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก และทำกิจกรรมพละ โดยคุณครูออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำภารกิจร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี
.
จากนั้นนักเรียนร่วมกันรับประทานอาหารเย็นอย่างเอร็ดอร่อย ท่ามกลางเสียงคลื่นทะเลและอากาศเย็นสบาย เตรียมพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมลูกเสือในคืนนี้ค่ะ