What's Inside?

|| เปิดเทอมมาสาธิตพัฒนามีอะรใหม่?

จัดการเรียนรู้แบบ (PBL) ในระดับประถมศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ Project-based Learning (PBL) ในระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญและความรู้เชิงบูรณาการจากการทำโครงงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสนใจใฝ่รู้ เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหา (Design Thinking)

โดยคุณครูจะมีบทบาทเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ตั้งคำถาม ช่วยชี้แนะและกระตุ้นให้นักเรียนกำหนดคำถามสำคัญที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบ (Driving Question)

นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล ร่วมกันทำงานกับเพื่อน ๆ ในการวางแผนการทำงาน ได้ค้นคว้าหาแนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Sustainability) ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อนำเสนอความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รู้จักรับฟังความคิดเห็น มีหลักในการวิพากษ์เชิงบวก เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงงาน และสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

เพิ่มคาบ “English Club” ป.1-2

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 – 2566 โรงเรียนเพิ่มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2 สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน ในวิชา “English Club” เพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีและมีความมั่นใจต่อการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

โดยคุณครูไทยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศร่วมกันพัฒนากิจกรรมที่สนุกสนานเต็มไปด้วยการสร้างแรงจูงใจ ให้นักเรียนได้ฟังนิทาน ร้องเพลง เล่นเกมส์ และนำคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษมาใช้สนทนากัน

OKLS สอนภาษาจีน ป.4-6

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตพัฒนา เห็นความสำคัญของการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในหลากหลายด้าน เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาสากลที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก มากกว่า 1 พันล้านคน

โรงเรียนได้เพิ่มเวลาในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) เป็น 2 คาบเรียนต่อสัปดาห์ สอนโดยคุณครูผู้มีประสบการณ์จากโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ภายใต้การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสาธิตพัฒนา

Interactive board ในห้องเรียน

เด็กยุคใหม่เติบโตมาพร้อมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของนักเรียน โรงเรียนได้ทำการติดตั้ง Interactive board หรือกระดานดำอัจฉริยะในห้องเรียนระดับประถมศึกษา และห้องเรียนกิจกรรมพิเศษของระดับอนุบาล ได้แก่ ห้องสมุดและห้องสร้างเสริมประสบการณ์ด้วยบริค

การนำ Interactive board มาใช้ในห้องเรียน ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถได้เรียนรู้มากกว่าเดิมในระยะเวลาเท่ากัน และคุณครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันได้ทำการติดตั้ง Interactive board แล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในห้องเรียนระดับประถมศึกษา และคาดว่าจะติดตั้งครบทุกห้องเรียนในเร็ว ๆ นี้

นักเรียนทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น
 
“ว่ายน้ำเป็น” คือทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการรักษาชีวิตของตนเองให้ปลอดภัย ในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังดีต่อร่างกายและจิตใจ
 
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้เรียนวิชาว่ายน้ำ โดยนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2 จะได้เรียนวิชาว่ายน้ำในวิชาบังคับ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 สามารถเลือกเรียนวิชาว่ายน้ำ ในวิชาบังคับเลือก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอนวิชาขับร้องและดนตรีสากล นักเรียนประถม
 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2565 เป็นต้นไป นักเรียนทุกระดับชั้นจะมีโอกาสได้เรียนรู้กับครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในวิชาการขับร้องและดนตรีสากล

โดยโรงเรียนได้นำหลักสูตรด้านดนตรีและครูผู้สอนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในวิชาบังคับ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และในวิชาบังคับเลือกของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6

พร้อมเตรียมจัดตั้งชมรมประสานเสียง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านการขับร้องมีประสบการณ์การแสดงการขับร้องในเวทีต่าง ๆ และมีโอกาสพัฒนาตนเองในสิ่งที่ชื่นชอบ

|| ประชุมสัมมนาวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและตัวแทนคุณครู ได้เดินทางไปนอกสถานที่ เพื่อประเมินความพร้อมด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย สำหรับการทำกิจกรรม “Residential Trips” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2/2565 (โดยจะแจ้งสถานที่จัดกิจกรรมให้ทราบ หลังจากได้ข้อสรุปแล้ว)
พร้อมกันนั้น ยังได้จัดการประชุมสัมมนาวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพในการพัฒนานักเรียนต่อไป

|| อบรมคุณครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2565 คุณครูได้อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อทบทวน อัปเดต และเพิ่มเติมความรู้ เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการสอนให้แก่นักเรียน โดยมีหัวข้อดังนี้
1. หลักสูตร 5Es : Engaged Enquire Explain Expand Evaluate และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานการพัฒนา(PBL)
2. การกำหนดเป้าหมาย และพัฒนาแผนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน เครื่องมือและวิธีการประเมิน และตัวชี้วัดผลสำเร็จ
3. การสร้างแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของทีมงานและรายบุคคลเพื่อรับการประเมิน

|| ผู้สมัครคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ แถลงนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดแถลงนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 13 ท่าน 

กิจกรรมระดับอนุบาล Kindergarten

|| กิจกรรม Plearn Day อนุบาล 3

🏕กิจกรรม Plearn day ระดับอนุบาล 3 หน่วย ธรรมชาติรอบตัว
นักเรียนเรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัวกับกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ด้วยการเดินป่าจำลอง ผ่าน 6 ฐานกิจกรรม ดังนี้
.
#ฐานที่ 1 ขุดมัน 🥔
นักเรียนขุดหาหัวมันที่ถูกฝังไว้ใต้ทราย เพื่อเรียนรู้การหาอาหารจากพืชหัว
รู้จักการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและได้พัฒนากล้ามเนื้อ
.
#ฐานที่ 2 เดินทรงตัวไต่สะพานเชือก 🧗🏻‍♂️
นักเรียนฝึกทรงตัวเดินบนสะพานเชือก จำลองการเดินทางในป่า
ได้ฝึกการใช้ระบบประสาทแต่ละส่วนประสานการทำงานร่วมกัน
.
#ฐานที่ 3 ตามล่าหาพืช ผัก สมุนไพร 🍀
นักเรียนได้รู้จักประเภทของพืช ที่รับประทานได้และรับประทานไม่ได้
และประโยชน์สมุนไพร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
.
#ฐานที่ 4 ปิ้งลูกชิ้นบนเตาไฟ 🍡♨
นักเรียนได้ฝึกการทำอาหารให้สุกโดยใช้อุปกรณ์อย่างง่าย
.
#ฐานที่ 5 เก็บกล้วย ส่องนก ลอดซุ้ม 🍌⛺
นักเรียนได้ฝึกสังเกต หาผลไม้ที่มักพบเจอในป่า การใช้กล้องส่องทางไกลและการผจญภัยในสถานที่ต่าง ๆ
.
#ฐานที่ 6 ปีนเก็บไข่ในรังนก 🥚
นักเรียนปีนป่ายที่สูงเพื่อหาอาหารประเภทโปรตีนในป่า ฝึกการระมัดระวังตนเอง การสังเกต และนำไข่ (ต้ม) ที่เก็บด้วยตนเองมาปอกเปลือกรับประทาน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

กิจกรรมระดับประถมศึกษา Primary

|| Congratulations !!

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ “เด็กหญิงอติกานต์ อยู่ถนอม” นักเรียนชั้น ป.4 ที่ได้รับรางวัล Cultural Encouragement Prize ในการแข่งขันเปียโน รายการ OSAKA International Music Competition ครั้งที่ 23 เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
.
โดยก่อนหน้านี้ น้องอติกานต์ ได้รับรางวัล 2022 “Vienna” Grand Prize Virtuoso selected winners that will perform at Gläserner Saal, Musikverein (Vienna, Austria) ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2565
.
โดยความสำเร็จในก้าวเล็ก ๆ นี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้น้องอติกานต์ได้ทดลองทำกิจกรรมที่หลากหลายและได้รับประสบการณ์ที่ดี ซึ่งนอกจากจะทำให้ น้องอติกานต์ ได้ค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและมีความสุขแล้ว ยังได้พัฒนาตนเองในระหว่างทางของการฝึกฝน ทั้งเรื่องของความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การตรงต่อเวลา และการทำเป้าหมายของตนเองให้สำเร็จอีกด้วย
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ “เด็กชายณท และ เด็กชายณธี พงศ์เจริญศิริกุล” นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผลงานศิลปะ ได้เข้าร่วมแสดงในงานประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” ในระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า 9 ปี ณ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
เด็กชายณท พงศ์เจริญศิริกุล ผลงานชื่อ “ทำดีด้วยจิตอาสา”
เด็กชายณธี พงศ์เจริญศิริกุล ผลงานชื่อ “คืนความสุขใต้ร่มป่าโกงกาง”
ในงานนี้มีผลงานได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดง 117 ชิ้น จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 968 ชิ้น
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ “เด็กชายอัครวินท์ แสนทวี” นักเรียนชั้น ป.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รายการ dbi Academy game’2022 ชิงถ้วยรองเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา