ห้องเรียนพ่อแม่@สาธิตพัฒนา โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดงานสัมนาเรื่อง ห้องเรียนพ่อแม่@สาธิตพัฒนา โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ บรรยายในหัวข้อ "บันได 7 ขั้นสู่ศตวรรษที่ 21" ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลลูกที่ทันยุคสมัย และเข้าใจในตัวเด็ก

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน