คณะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงTeach For Thailand ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand จำนวน 65 คน ซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาจากหลากหลายคณะ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี เคมี ฯลฯ จาก 5 สถาบัน จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ และ มศว. ที่สนใจร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ เข้าฟังบรรยายเรื่องการเป็นครูที่ดีและเทคนิคการสอน จาก รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิ Teach For Thailand พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน