**ไม่อนุญาตให้นำเด็กเข้าห้องประชุมระหว่างการบรรยาย**
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ไม่ถือว่าเป็นการสมัครเรียนแต่อย่างใด
ขออภัย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
กำหนดการกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณโถงกลางอาคารปูชนียะ
09.00 - 10.30 น. ฟังบรรยายหลักสูตรอนุบาล-ประถม ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์
แบ่งกลุ่มเพื่อเดินเยี่ยมชมโรงเรียน
กลุ่ม A (เยี่ยมชมระดับอนุบาล)
10.30 - 11.30 น. เดินเยี่ยมชมโรงเรียน อาคารต้นกล้าสาธิต
กลุ่ม B (เยี่ยมชมระดับประถม)
10.30 - 11.30 น. เดินเยี่ยมชมโรงเรียน อาคารวิชชาพัฒน์ / อาคารปูชนียะ
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  12  ท่าน