บรรยากาศกิจกรรม The 7th STP Open Class

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 7 (The 7th STP Open Class) เปิดห้องเรียนคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนและผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  7  ท่าน