บรรยากาศกิจกรรม The 5th STP Open Class

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 5 (The 5th STP Open Class) เปิดห้องเรียนให้คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน