บรรยากาศกิจกรรม The 3rd STP Open Class

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรม #เปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 3 (The 3rd STP Open Class) เปิดห้องเรียนให้คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูกว่า 200 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป
ขอบคุณภาพโดยนักเรียนอาสาถ่ายภาพ
ด.ช.ณัฏฐ์ ธนกนกชัย ชั้น ป.6/4
ด.ช.ฮอนซู ยอม ชั้น ม.2/2

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน