การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระดับ ป.1-ป.6

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โรงเรียนจะเริ่ม การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ในระดับ ป.1 - ป.6 โดยคุณครูทุกกลุ่มสาระฯ ได้ประชุมวิเคราะห์ตัวชี้วัดในหลักสูตร เพื่อเลือกเนื้อหาสาระที่นักเรียนต้องเรียนรู้ และนำมาจัดทำเป็นวีดิทัศน์ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนและเป็นการเสริมความรู้

นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนผ่านการรับชมวีดิทัศน์ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 การรับชมบทเรียน โดยสแกน QR code ของแต่ละระดับชั้นที่ภาพด้านล่าง
ช่องทางที่ 2 รับชมวีดิทัศน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยใช้ e-mail นักเรียน ที่ทางโรงเรียนจัดทำให้ login เข้าระบบ
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  15  ท่าน