รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ รับรางวัลครูยิ่งคุณ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ "รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ" ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับรางวัล "ครูยิ่งคุณ" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธี โดย รศ.ลัดดา ได้รับคัดเลือกและพิจารณาจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีว่า เป็นครูผู้มีการพัฒนาการสอนมาต่อเนื่องยาวนานสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์และสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่วิชาชีพครู ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นครูของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์ และมีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นครูมืออาชีพ

การพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจะมีขึ้นทุกๆ ๒ ปี จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสวันครูโลกและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ

สำหรับประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูดีเด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรอง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีรางวัลสำหรับครูรองลงมาอีก ๓ รางวัล คือ รางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

โดยรางวัล ครูยิ่งคุณ คือ ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์ เจริญชีวิตด้วยปัญญาและกรุณาสร้างแรงบันดาลใจ เสริมศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่องยาวนาน มีจำนวน ๑๗ รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มีลำดับคะแนน ๔-๒๐ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยจะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร

เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒเธˆเธณเธ™เธงเธ™  10  เธ—เนˆเธฒเธ™