กิจกรรมการทำนา(ดำนา) นักเรียนชั้น ป.4

วันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการทำนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการดำนา โดยนำต้นกล้าที่ได้จากการหว่านในรอบที่แล้วมาทำการดำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสานการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนได้หันมาตระหนักในคุณค่าบนรากฐานดั้งเดิมและส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต

ได้เข้าใจในคุณค่าตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนา เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมฝึกประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและสร้างความสามัคคีอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  6  ท่าน