กิจกรรมสานต่อความเป็นไทยเรื่อง มหาเวสสันดรชาดก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมสานต่อความเป็นไทยสู่หัวใจดวงน้อย เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก โดยจัดแสดงละครเวทีเรื่องมหาเวสสันดรชาดกให้แก่นักเรียนอนุบาลได้ชม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ เกี่ยวกับพุทธศาสนา แสดงให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนของพระเวสสันดร เพื่อนำไปสู่พระโพธิญาณ

ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก แต่งขึ้นเพื่อใช้เทศน์มหาชาติ เนื่องจากร่ายยาวหมาเวสสันดรชาดก เป็นชาดกเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วเสด็จออกผนวชกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องราวในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรได้ทรงบำเพ็ญทศบารมี ครบทั้ง ๑๐ ประการ โดนเฉพาะอย่างยิ่ง ทานบารมี ซึ่งทรงบริจาคบุตรทารทาน คือ บริจาคพระชาลี พระกัณหา และพระนางมัทรี จึงเป็นชาติที่สำคัญและยิ่งใหญ่ เรียกว่า "มหาชาติ" หรือ "มหาเวสสันดรชาดก"

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  17  เธ—เนˆเธฒเธ™]