กิจกรรมเสริมศักย์สร้างสุขสนุกสบาย ครั้งที่ 4 รอบ B ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรม เสริมศักย์สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 3 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้รับชมและผู้แสดง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้วยตนเองและชื่นชมในผลงานทั้งของตนเองและผู้อื่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและบุคคลรอบข้าง เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการยอมรับซึ่งกันและกัน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน