ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นป.6

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ป.6 ณ ค่ายเพชรรัชต์ จ.สระบุรี เพื่อทดสอบวิชาในหลักสูตรลูกเสือโทและเอก โดยมีการเดินทางไกลรอบเมืองโบราณ การผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ นันทนาการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองในทุก ๆ เรื่องต้องมีความพยายาม มีมานะและความอดทน มีความเชื่อมั่นในตนเองและรู้จักการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าโดยใช้หลักเหตุผลช่วยในการตัดสินใจ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  15  เธ—เนˆเธฒเธ™]