กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ป.1 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

นักเรียนชั้น ป.1 ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ใน #กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง ครั้งที่ 1 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เพื่อศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละประเภท และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการรอคอย รู้จักคำศัพท์และความหมายของคำ โดยบูรณาความรู้และทักษะในหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  6  ท่าน]