การเรียนรู้แบบโครงการ อนุบาล 3

วันที่ 13 - 28 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสเลือกเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจผ่านกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้นำเสนอ และเลือกตามความชอบ ความสนใจของผู้นำเสนอที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ใน แต่ละห้องเรียนเพื่อเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ

การเรียนโครงงานระดับอนุบาล 3 เป็นการเรียน โครงการแบบคละห้องเรียน โดยให้นักเรียนทั้งระดับช่วยกันเสนอหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจและเรียงลำดับความชอบ จากมากไปน้อยแล้วช่วยกันเสนอเรื่องที่สนใจมากที่สุดมา 5 อันดับ เพื่อกำหนดเป็นหัวข้อโครงการ 5 เรื่อง แล้วเปิดโอกาสนักเรียนอนุบาล 3 ทุกคนเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจเพียง 1 เรื่อง

โดยการสรุปและจัดนิทรรศการนี้อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 3 หลังจากผ่านการทำงานในระยะที่ 1 การเริ่มต้น และระยะที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ ซึ่งในระยะที่ 3 นี้ นักเรียนจะได้ร่วมอภิปรายกันถึงหลักฐานต่างๆ ที่ได้สืบและค้นพบ ช่วยให้นักเรียน ตอบคำถามที่ตั้งไว้ได้และนำไปเปรียบเทียบสิ่งกับที่นักเรียนเรียนรู้กับความรู้เดิมว่าตรงกันหรือไม่ รวมถึงเปรียบเทียบกับการคาดคะเนที่ทำไว้ตั้งเป็นระยะสุดท้ายของการเรียนรู้และสืบค้น จากนั้นนักเรียนจะช่วยกันวางแผน ออกแบบจัดแสดงผลงานให้เพื่อนๆและผู้ปกครอง ได้เห็นวิธีการเรียนรู้ กิจกรรม ผลงาน และสิ่งที่นักเรียน ค้นพบเรียนรู้

ในปีนี้นักเรียนได้เลือกทำโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการหุ่นยนต์ โครงการจานชามเซรามิก โครงการถุง โครงการตัวการ์ตูน Sanrio โครงการหอย โครงงานพวงกุญแจ โครงการถุง ซึ่งนักเรียนจะได้จัดทำงานนำเสนอต่อไป

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  4  เธ—เนˆเธฒเธ™]