การเรียนรู้แบบโครงการ อนุบาล 2

วันที่ 13 - 28 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดการเรียนรู้แบบโครงการขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสเลือกเรียนเรื่องที่ตนเองสนใจผ่านกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้นำเสนอ และเลือกตามความชอบ ความสนใจของผู้นำเสนอที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ใน แต่ละห้องเรียนเพื่อเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ

ในปีนี้นักเรียนได้เลือกทำโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการเครื่องสำอาง โครงการน้ำ โครงการดอกทานตะวัน โครงการปลาคาร์ป โครงการยานอวกาศ โครงการกล้อง ซึ่งนักเรียนจะได้จัดทำงานนำเสนอต่อไป

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  17  ท่าน]