กิจกรรม Plearn Day ระดับชั้นอนุบาล 1 ครั้งที่ 5 #หน่วยยานพาหนะ


นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะ ด้วยกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นที่สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายผ่านฐานกิจกรรม ดังนี้
#ฐานที่ 1 ยานพาหนะทางบก
นักเรียนเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถคนเดียว จากการจำลองสถานการณ์เพื่อให้เตรียมตัว มีสติรับมือได้หากต้องติดอยู่ในรถคนเดียว
#ฐานที่ 2 ยานพาหนะทางน้ำ
นักเรียนเรียนรู้วิธีการขึ้นและลงเรืออย่างปลอดภัยด้วยการลงเรือของจริงและเรือจำลอง จากนั้นนักเรียนได้ทดลองใส่เสื้อชูชีพ เพื่อเรียนรู้และสร้างความตระหนักว่าก่อนทำกิจกรรมหรือเดินทางทางน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพ
#ฐานที่ 3 ยานพาหนะทางอากาศ
นักเรียนเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเดินทางด้วยเครื่องบิน ผ่านการเล่นบทบาทสมมติการขึ้นเครื่องบิน
#ฐานที่ 4 สัญญาณไฟจราจร จำลองเล่นรถดุ๊กดิ๊ก
นักเรียนเล่นขับรถดุ๊กดิ๊ก ตามสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร เพื่อเรียนรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจร และป้ายจราจรอย่างง่าย
#ฐานที่ 5 วาดภาพยานพาหนะ
นักเรียน วาดภาพระบายสียานพาหนะที่ชอบตามจินตนาการ
#ฐานที่ 6 แยกประเภทยานพาหนะ
นักเรียนเล่นเกมแยกประเภทภาพยานพาหนะทางบก ยานพาหนะทางน้ำ และยานพาหนะบนอากาศ เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องการแยก "ความเหมือน" และ "ความแตกต่าง” จัดเรียงและจัดหมวดหมู่วัตถุตามคำสั่ง
#ฐานที่ 7 พับจรวด
นักเรียนพับจรวดอย่างง่าย ๆ ตามขั้นตอน ตกแต่งจรวดของตนเอง แล้วนำจรวดมาทดลองร่อนเล่นร่วมกัน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  30  ท่าน]