บรรยากาศการเรียนที่โรงเรียน (Onsite ) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

เป็นผลจากความพยายามของคุณครูที่พัฒนาการสอน ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ความเอาใจใส่ เพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนทุกคน รวมไปถึงการปรับตัวของทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนต้องปรับโหมดสู่วิถีนิวนอร์มัล

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  11  ท่าน