บรรยากาศการเรียนที่โรงเรียน (Onsite ) ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

เป็นผลจากความพยายามของคุณครูที่พัฒนาการสอน ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ความเอาใจใส่ เพื่อเป้าหมายทางการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จของนักเรียนทุกคน รวมไปถึงการปรับตัวของทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนต้องปรับโหมดสู่วิถีนิวนอร์มัล

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  22  ท่าน]