ประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ตลอด 2 สัปดาห์ของการหยุดพักการเรียนการสอนทางออนไลน์ ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และคุณครูระดับประถมศึกษา ได้ร่วม #ประชุมการเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มประชุมตามกลุ่มสาระเรียนรู้ เพื่อร่วมกันนำเสนอ พูดคุย เรื่องแนวทางการพัฒนาการสอน การปรับรูปแบบวิธีการส่งงาน และการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องมือทางโปรแกรม เกม วีดิทัศน์ และสื่อการสอนต่าง ๆ มาช่วยดึงดูดความสนใจ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยการจัดทำแผนการสอนนั้น คุณครูได้คิดค้น สร้างสรรค์ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระฯ ระดับชั้น ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน และหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับการเรียนทางออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนได้อย่างตรงจุด

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  21  ท่าน]