การประชุมเตรียมความพร้อมสอนออนไลน์ระดับอนุบาล

ในช่วง 2 สัปดาห์ของการหยุดพักการสอนออนไลน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ และคุณครูอนุบาล ได้ จัดประชุมทางออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการสอน สำหรับการเรียนทางออนไลน์ของนักเรียนระดับอนุบาลโดยทุกฝ่ายได้ช่วยกันนำเสนอ วางแผน ปรับปรุง สรรหา พัฒนา วิธีการสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมถึงการนำข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองมาแก้ไขและพัฒนาการสอน เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของนักเรียน ทางโรงเรียน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  20  ท่าน]