กิจกรรมวันลอยกระทง อนุบาล

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียนอนุบาล โดยมีกิจกรรมการทำกระทงที่ให้นักเรียนนำดอกไม้ตกแต่ง และมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การรำวง ให้นักเรียนได้ทำกันอย่างสนุกสนานเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้กับเด็กๆ สืบไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  5  ท่าน