กิจกรรมการทำนา(เกี่ยวข้าว) นักเรียนชั้น ป.4

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการทำนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการเกี่ยวข้าว ที่นักเรียนได้ทำการดำนาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสานการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนได้หันมาตระหนักในคุณค่าบนรากฐานดั้งเดิมและส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต ได้เข้าใจในคุณค่าตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนา เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมฝึกประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและสร้างความสามัคคีอีกด้วย

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  13  ท่าน]