น.ส.ปุณยภา อลิษา วันสม(ปุณกี้)
ศึกษาต่อใน Bachelor of Business Administration Program in Business Economics (International Program) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายชนภัทธ พิชโยภาส(นโม)
ศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.เฌณิตา นิพัทธสัจก์(ไวน์)
ศึกษาต่อใน คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายธนพน ถาวรพฤกษ์(จอม)
ศึกษาต่อใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายปุณณภพ บุญเกิดทรัพย์สิน(เฟม)
ศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายจิรัฐเกียรติ เหล่าฤทธิ์(นาวิน)
ศึกษาต่อใน คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายสหพล มีชูนึก(อุ่ล/สหโตะ)
ศึกษาต่อใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอภิวิชญ์ ตั้งจิตมั่นงามกุล(แม็คคิว)
ศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอินทรัตน์ สดสี(อิน)
ศึกษาต่อใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกฤษฏิ์ เวทย์วิไล(ไนท์)
ศึกษาต่อใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
น.ส.เบญจณี วัชรวสุนธรา(มิ้นท์)
ศึกษาต่อใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกีรติ มาบจะบก(กาย)
ศึกษาต่อใน คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายฉัตรตระกูล จินศิริวานิชย์(แฮม)
ศึกษาต่อใน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
น.ส.ชญานุช สิงห์ทอง(ปลายฟ้า)
ศึกษาต่อใน คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายเปศล กรวิภพโสภณ(โฟล์ค)
ศึกษาต่อใน คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายวิชญะ รัศมีวิริยะนนท์(ปริ้นซ์)
ศึกษาต่อใน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริการลูกค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
น.ส.ณปภัช สิริเมธาพล(หมี่หยก)
ศึกษาต่อใน หลักสูตรนานาชาติ Communication Arts มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  13  ท่าน