ระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการ และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ
โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกลุ่มวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจรวม 4 กลุ่ม ดังนี้
 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
 4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย และสังคมศึกษา
หลักสูตรตามแนวคิด FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION
     
FRUITION
     
FULFILLMENT
   
FOCUS
FOCUS
 
FIND
FIND
FIND
FUN
FUN
FUN
FUN
ป.1 - 2
ป.3 - 4
ป.5 - 6
ม.1 - 6
FRUITION
ความฝันที่อยากจะเป็น และเป็นได้ดั่งฝัน
FULFILLMENT
เจาะลึกความถนัดตามศักยภาพ ผ่านวิชาบังคับเลือก และเลือกเสรี
FOCUS
ค้นพบและเจาะลึกความชอบ ความถนัด และความสนใจ ผ่านวิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรี
FIND
ค้นหาความชอบ ความถนัด และความสนใจ ผ่านวิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรี
FUN
ค้นหาความชอบ ความถนัด และความสนใจ ผ่านกิจกรรมที่มีความสุข และสนุกสนาน
FULFILLMENT
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและให้โอกาสในในการเติมเต็ม (FULFILLMENT) เพื่อต่อยอดความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยการเลือกเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน แต่สามารถเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ รวม 190-228 ชั่วโมง/ปี และเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและทักษะ รวม 75 ชั่วโมง/ปี
FRUITION
นักเรียนรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ รู้จักเลือกสรรสิ่งที่ดีๆมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตัวเอง และมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจากสิ่งต่างๆได้ โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการส่งเสริมเติมเต็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลต่อการรู้จักคิดและตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง (FRUITION)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะที่ดี มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเรียน และ แสวงหาความรู้ โดยนักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา ด้วยจำนวนคาบเรียนที่เหมาะกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียน และค่อยๆ เพิ่มจำนวนคาบเรียนกับครูเจ้าของภาษาขึ้นในแต่ละระดับชั้น
 • ระดับอนุบาล นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3-5 คาบ / สัปดาห์
 • ระดับประถมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 6-7 คาบ / สัปดาห์ และเพิ่มเติมภาษาจีน 1 คาบ / สัปดาห์
 • ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 12 คาบ / สัปดาห์ และเพิ่มเติมภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์ โดยครูเจ้าของภาษาเช่นกัน
 •  
           
           
           
  อนุบาล
   
  ประถมศึกษา
   
  มัธยมศึกษา

   
   
   
  © SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  8  ท่าน]