นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา คว้ารางวัลเหรียญทองแดง
" โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2553 "
 
นักเรียน รร.สาธิตพัฒนา คว้ารางวัลเหรียญทองแดง โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2553 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (โครงงานพัฒนาเกมลดโลกร้อน) ซึ่งจัดขึ้นโดย True Corporation โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553