โรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2553
 
เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตบึงกุ่มได้จัดพิธีมอบรางวัลการตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สำหรับกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม ในโอกาสนี้ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยนางนิรดา วงศ์อนันต์กุล ผู้จัดการโรงเรียนได้เป็นผู้รับมอบรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งนับเป็นปีที่ 2

สำหรับการได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาลอาหารประจำปีนี้นั้น คัดเลือกจากโรงเรียนและสถานศึกษาเฉพาะกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งสิ้นจำนวน 3 โรงเรียน จากโรงเรียนกว่าร้อยโรงเรียนที่ผ่านการตรวจประเมิน