โรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย ประจำปี 2551
 
สำนักอนามัย กรุงเทพฯมหานคร จัดโครงการ “กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย”และดำเนินกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถานศึกษา โดยจัดอบรมครูและอาจารย์ผู้ดูแลโรงอาหาร อบรมผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน และดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินผล

ทั้งนี้จากโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วกรุงเทพฯกว่า 3,000 แห่ง โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย ประจำปี 2551 โดยมีโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานดีเด่นจากโครงการนี้ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน
 
 
 
คุณวลีรัตน์ ทองจาริก โภชนากรประจำโรงเรียนสาธิตพัฒนา จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( คหกรรมศาสตร์ ) สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ในการเป็นโภชนากรมากว่า 3 ปี