โรงเรียนสาธิตพัฒนา Satitpattana school ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียน
เพื่อเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน