กิจกรรมการทำนา(หว่านข้าว) นักเรียนชั้น ป.4

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรมการทำนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเริ่มจากการหว่านข้าวเพื่อรอเก็บเกี่ยวในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสานการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนได้หันมาตระหนักในคุณค่าบนรากฐานดั้งเดิมและส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต

ได้เข้าใจในคุณค่าตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" และมีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการทำนา เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวนาเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมฝึกประสบการณ์ในการทำงานและเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและสร้างความสามัคคีอีกด้วย

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  23  ท่าน