กิจกรรมการทำนา(หว่านข้าว)อนุบาล

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดกิจกรรรมการทำนาข้าวให้กับนักเรียนระดับอนุบาล ภายใต้โครงการตาวิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวจากการลงมือทำผ่านกิจกรรมที่ได้บูรณาการความรู้ทั้งในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเกษตร วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความพอเพียง ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการอิ่มพอดี ที่นักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกปริมาณอาหารและรับประทานอาหารให้หมดจาน กิจกรรมทำนาข้าวจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในการได้มาซึ่งอาหารและเกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  9  เธ—เนˆเธฒเธ™]