กิจกรรมเสริมศักย์สร้างสุขสนุกสบาย ครั้งที่ 4 รอบ A ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรม เสริมศักย์สร้างสุข สนุกสบาย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล 2 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้รับชมและผู้แสดง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ร่าเริง สดชื่น แจ่มใส ได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ด้วยตนเองและชื่นชมในผลงานทั้งของตนเองและผู้อื่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและบุคคลรอบข้าง เรียนรู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล และการยอมรับซึ่งกันและกัน

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  14  ท่าน]