กิจกรรม Plearn Day อ.2 เรื่อง หน่วยยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้จัดกิจกรรม Plearn Day ให้กับนักเรียนระดับชั้นระดับอนุบาล 2 เรื่อง หน่วยยานพาหนะ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนผ่านการเล่น และการเรียนรู้ โดยบูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและการเล่นเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการด้านอารมณ์ การตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกัน ร่วมทั้งทักษะ การใช้ชีวิตอื่นๆ ภายใต้การอำนวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือของครูในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม Plearn day

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [เธ‚เธ“เธฐเธ™เธตเน‰เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ  3  เธ—เนˆเธฒเธ™]