กิจกรรมสร้างรอยเชื่อมต่ออนุบาล

วันนี้น้องอนุบาล 3 ได้มาเยี่ยมชมอาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ที่ฝั่งประถมศึกษา ใน "กิจกรรมสร้างรอยเชื่อมต่ออนุบาล 3 กับประถมศึกษาปีที่ 1" เด็ก ๆ ได้ทดลองใช้อุปกรณ์การเรียนและทำกิจกรรมสนุก ๆ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุม และที่โถงกลาง เด็ก ๆ ได้สนุกกับกิจกรรมสันทนาการที่เป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาและสุขศึกษา ได้ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรี โดยคุณครูระดับประถมศึกษาให้การต้อนรับและนำเด็ก ๆ ทำกิจกรรมและเดินเยี่ยมชม เพื่อให้น้องอนุบาล 3 ได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนในสถานที่ใหม่ รู้จักคุ้นเคยกับคุณครูในระดับประถมศึกษา ก่อนปีการศึกษาหน้าจะมาถึง ที่เด็ก ๆ จะได้เป็นพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างเต็มตัวค่ะ

© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  5  ท่าน]