กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา โดยมี รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ นักเรียนอ่านบทอาเศียรวาท ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดย คณะกรรมการสภานักเรียน

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  20  ท่าน