ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ระดับอนุบาล

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับอนุบาล

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  6  ท่าน