ตรวจสอบข้อมูล (MSR# 9 พ.ค.)
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน