แบบฟอร์มลงทะเบียนกับกิจกรรม Talk Tour Try
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม


ข้อกำหนดการเข้าเรียนกิจกรรม
- Talk: Open House (Online ผ่าน Zoom) บรรยายหลักสูตร และ Q&A กับผู้บริหาร สามารถเข้าร่วมได้ทุกระดับชั้น
- Tour: เยี่ยมชมโรงเรียน สำหรับ ป.6 ขึ้นไป เท่านั้น
- Try: Workshop ทดลองเรียน สำหรับ ป.6 และ ม.1 เท่านั้น
หากท่านต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่งโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ได้ทาง Line Official : @Satitpattanaschool หรือ คลิก

ศึกษาข้อมูลหลักสูตร คลิก
ผู้ลงทะเบียนเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน
ระดับชั้นเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
หลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่
ชื่อโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ (โดยไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียนนำหน้า)
จังหวัด
เลือกรอบเวลากิจกรรม
Talk: Open House (Online) พูดคุยกับผู้บริหารและเจาะลึกหลักสูตรค้นหาตัวตนสู่ความสำเร็จและความสุข
เลือกรอบเวลากิจกรรม
Tour: เยี่ยมชมบรรยายกาศการเรียน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน (ป.6 ขึ้นไป)
จำนวนผู้มาเข้าร่วม
เลือกรอบเวลากิจกรรม
Try: ทดลองเรียนและสัมผัสประสบการเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง (ป.6 และ ม.1)
Email ผู้ปกครอง
เบอร์โทรผู้ปกครอง
ท่านทราบข่าวกิจกรรมจากช่องทางใด (ตอบได้หลายข้อ)
ความคาดหวังต่อโรงเรียน
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับโรงเรียน ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามคำขอของท่าน ยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อ และนัดหมายท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ หรือไม่

เพื่อให้ตัวแทนของโรงเรียนสามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ (หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารใด ๆ ท่านสามารถบอกเลิกการรับข่าวสารผ่านแบบฟอร์มถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท) คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ โดยโรงเรียนจะเก็บข้อมูลไว้ 3 (สาม) ปี นับถัดจากปีที่เข้าร่วมกิจกรรมและโรงเรียนได้สิ้นสุดความสัมพันธ์ เว้นแต่ กรณีที่โรงเรียนประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานความยินยอม โรงเรียนจะเก็บไว้จนกว่าท่านจะขอเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิและท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางการกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม หากท่านเชื่อว่า โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้
กรุณาติดต่อกลับมาที่เรา โดยส่งอีเมลมาที่ stps.pdpa@stps.ac.th
หรือส่งจดหมายมายัง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ที่อยู่ เลขที่ 391 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th
จัดทำโดย โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม