ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
กับกิจกรรม School Visit เยี่ยมชมโรงเรียน

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.6 ขึ้นไป
2. การเยี่ยมชมโรงเรียนใช้เวลา 1 ชั่วโมง
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 4 ท่าน ต่อ 1 ครอบครัว
4. ทุกท่านที่เข้าร่วมจะต้องนำผลตรวจโควิดด้วยอุปกรณ์ ATK ที่ตรวจมาไม่เกิน 24 ชม. มาแสดงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม **ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย**
5. หากต้องการยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
หากต้องการศึกษาข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมคลิก
จำนวนผู้มาเข้าร่วม
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน
ระดับชั้นเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ประเภทของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
โรงเรียนปัจจุบัน
จังหวัด
Email ผู้ปกครอง
เบอร์โทรผู้ปกครอง
ท่านทราบข่าวกิจกรรมจากช่องทางใด (ตอบได้หลายข้อ)
ฝากคำถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับโรงเรียน ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามคำขอของท่าน ยืนยันตัวตน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อ และนัดหมายท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ หรือไม่

เพื่อให้ตัวแทนของโรงเรียนสามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ (หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารใด ๆ ท่านสามารถบอกเลิกการรับข่าวสารผ่านแบบฟอร์มถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท) คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ โดยโรงเรียนจะเก็บข้อมูลไว้ 3 (สาม) ปี นับถัดจากปีที่เข้าร่วมกิจกรรมและโรงเรียนได้สิ้นสุดความสัมพันธ์ เว้นแต่ กรณีที่โรงเรียนประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานความยินยอม โรงเรียนจะเก็บไว้จนกว่าท่านจะขอเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิและท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางการกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม หากท่านเชื่อว่า โรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้
กรุณาติดต่อกลับมาที่เรา โดยส่งอีเมลมาที่ stps.pdpa@stps.ac.th
หรือส่งจดหมายมายัง โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ที่อยู่ เลขที่ 391 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th
จัดทำโดย โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม