ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม
PHILOSOPHY : THE PURSUIT OF KNOWLEDGE AND WISDOM

มูลนิธินวัตกรรมการศึกษาทำบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท แสนสิริ รามอินทรา จำกัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ขออนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนบ้านของเล่นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จากนั้นได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนบ้านของเล่น เป็นโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ต่อมาได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแตวั่นที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หลังจากนั้น ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้โอนกิจการโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิต และโรงเรียนสาธิตพัฒนาให้กับ บริษัท เนชั่นแนล เอ็คยูเคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาต และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็นอีดี แมแนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 และเป็นผู้รับใบอนุญาตในปัจจุบัน วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้าสาธิตและโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจการโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตพัฒนา" โดยขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มูลนิธินวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550 ถือเป็นกำเนิดโรงเรียนสาธิตพัฒนา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และครอบคลุมถึงระดับปฐมวัย โดยเป็นไปตามข้อตกลงการช่วยเหลือทางวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่

 1. การจัดระบบบริหารโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพ
 2. การจัดทำหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ
 3. การกำหนดมาตรฐานบุคลากร และอัตราเงินเดือน
 1. การรับนักเรียน
 2. การคัดเลือกและเตรียมบุคลากร
 3. การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สำหรับด้านอาคารเรียนมีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะๆ ดังนี้
ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมีอาคารเรียนสำหรับระดับปฐมวัยมีลักษณะเหมือนบ้านที่อยู่อาศัย 2 ชั้น จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระดับชั้นละ 3 และ 4 ห้องเรียน ตามลำดับ จำนวน 4 หลัง อาคารสำหรับงานธุรการ จำนวน 1 หลัง อาคารรับรอง และห้องพยาบาลจำนวน 1 หลัง และอาคารชั้นเดียวสำหรับเป็นห้องรับประทานอาหารของนักเรียน จำนวน 1 หลัง ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน จะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของอาคารปูชนียะ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาด้วย

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนขยายพื้นที่เพิ่มเติมในระดับปฐมวัย โดยก่อสร้างอาคารปฐมวัย เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ตรงข้ามกับอาคารปูชนียะ รวมทั้งได้สร้างสระว่ายน้ำในร่มขนาดมาตรฐานโอลิมปิก อาคารกีฬาในร่ม ห้องประชุม และโรงอาหารขนาด 525 ที่นั่ง เพื่อให้เพียงพอสำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้เปิดใช้อาคารต้นกล้าสาธิต 1 และอาคารต้นกล้าสาธิต 2 ซึ่งเป็นอาคารเรียนใหม่สำหรับระดับปฐมวัย รวมถึงได้เปิดใช้สนามกีฬาในร่ม มีที่นั่งของผู้ชม 744 ที่นั่ง และเปิดใช้สระว่ายน้ำในร่มขนาดมาตรฐานโอลิมปิก มีที่นั่งของผู้ชม 645 ที่นั่ง และโรงอาหารใหม่ขนาด 525 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มเนื้อที่สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และนันทนาการของนักเรียน รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัย และเป็นสากลคือ ห้องสมุด E-library มีเนื้อที่ขนาด 256 ตารางเมตร มีการแบ่งส่วนของการใช้บริการได้อย่างครอบคลุมให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน และอื่นๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตการดำเนินงานของโรงเรียน และในปีนี้โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ด้วย
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จำนวนมากและครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจึงเตรียมการวางแผนรองรับจำนวน นักเรียนในปีการศึกษา 2556 โดยสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นอาคาร 5 ชั้น อีก 1 หลัง ประกอบด้วยห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องวิชาการ ห้องกิจการนักเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียน วิชาพิเศษ ห้องโสตทัศนศิลป์ ห้องพักครูชาวต่างประเทศ และห้องอาจารย์อาวุโส รวมทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับการปฏิบัติกิจกรรมได้หลากหลาย ซึ่งพร้อมที่จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2556 ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้ดำเนินการปรับห้องต่างๆ ของอาคารปูชนียะให้รองรับการปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น เช่น ห้องวิชาการ ห้องทะเบียนวัดและประเมินผล ห้องสหกรณ์ ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ อาศรมครูผู้เรียนรู้ ห้องรับรอง และอื่นๆ

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีอาคารวิชชาพัฒน์ เป็นอาคาร 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง สำหรับวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยประกอบการจัดการเรียนรู้ของครู ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่สามารถรองรับนักเรียนได้เพียงพอ ทุกกลุ่มวิชา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส) ห้องสมุด E-library ที่มีหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ CD DVD ไว้บริการ โดยแบ่งเป็นมุมสำหรับ นักเรียนที่ต้องทำงานเป็นกลุ่ม หรือต้องการปลีกวิเวกคนเดียว มีโดมความรู้ที่สามารถทำงานเฉพาะกลุ่มประมาณ 8-10 คน มุมอาศรมครูผู้เรียนรู้สำหรับให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า ห้องคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโลกอินเตอร์เน็ต และห้องประชุมขนาด 700 ที่นั่ง ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องเสียงและสื่อที่ทันสมัยไว้รองรับ กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตพัฒนาจัดการศึกษาโดยสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีทัศนคติเชิงบวก ปรับตัวได้เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างมีความสุขสู่การเป็นพลโลกที่เข็มแข็ง
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเสริมสร้างภาวะผู้นำในการคิดสร้างสรรค์ และการค้นพบขีดความสามารถของตนเอง
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
มีความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์โลกที่มีหัวใจประชาธิปไตย กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต คิดเชิงบวก สื่อสารได้ในระดับนานาชาติ
จุดมุ่งหมาย
 1. เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การคิด การสร้างปัญญา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีทักษะการดำเนินชีวิต
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
 4. รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี
 5. รักประเทศชาติและท้องถิ่น เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ และสร้างสิ่งดีงามให้กับสังคม ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 6. มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาร
ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูปริยา พิพิธภัณฑ์
รองผู้อำนวยการการ
ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ระดับสากล (PLC)
ครูภัทรพล ลาภเกียรติพร
รองผู้อำนวยการ
บริหารวิชาการประถมศึกษา
ครูบุศรา เอี่ยมปี
รองผู้อานวยการ
บริหารวิชาการอนุบาล
คุณนิรดา วงศ์อนันต์กุล
ผู้จัดการโรงเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปีการศึกษา 2567

1. ค่าแรกเข้า 30,000 บาท เฉพาะนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป (ชำระครั้งเดียว)
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าอาหารต่อภาคเรียน ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนใหม่ (1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน)
ระดับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารว่างและกลางวัน รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระต่อภาคเรียน
เตรียมอนุบาล – อนุบาล3 76,000 บาท 9,000 บาท 85,000 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 1 80,000 บาท 10,000 บาท 90,000 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 2 80,000 บาท 90,000 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 3 92,500 บาท 102,500 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 4 92,500 บาท 102,500 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5 92,500 บาท 102,500 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 6 92,500 บาท 102,500 บาท

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น       ผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างแล้ว มีความประสงค์จะขอคืนเงินให้แจ้งความประสงค์ขอลาออกและขอคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยโรงเรียนมีหลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง ดังนี้
1. ยืนใบลาออกก่อนเปิดภาคเรียนหรือหลังการเปิดเรียนไปแล้วไม่เกิน 7 วันทำการ คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 70 และคืนค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างคืนเต็มจำนวน
2. หากพ้นกำหนดตาม ข้อ 1 ทางโรงเรียนไม่สามารถคืนเงินคืนได้ในทุกกรณี


หมายเหตุ :      โรงเรียนยังคงสิทธิ์ให้แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้รับส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรคนที่ 3 ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติที่โรงเรียนเรียกเก็บตามประกาศโรงเรียนสาธิตพัฒนา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรเกิน 2 คนในอัตราพิเศษ


© SATIT PATTANA SCHOOL. All rights reserved. [ขณะนี้ออนไลน์  22  ท่าน]