โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
เพื่อเรียนรู้เรื่องข้าว ชนิดของข้าว การปลูกข้าว
   
   
ขอแสดงความยินดี เหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับประเทศ  
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2557 ของ สสวท.
   
   
นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
คณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา2557  

   
   
คณะกรรมการบริหาร และงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
เข้าศึกษาดูงาน
   
   
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับบัตรเกียรติยศ  
ปีการศึกษา 2556
   
   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2556  
ที่สมารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และคณะที่มุ่งหวังได้สำเร็จ
   
   
นักเรียนอนุบาลร่วมแข่งขัน Recycle Week  
งาน Funarium Recycle Week ครั้งที่ 4 หัวข้อ เกมส์หรรษา ขยะจ๋า พาสนุก
   
   
คณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
<1 2 3 4 5 6 7 >