รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วยครูอนุบาล  
สอบเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2558
   
   
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วยครูอนุบาล  
สอบเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2558
   
   
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วยครูอนุบาล  
สอบเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
   
   
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
เพื่อเรียนรู้เรื่องข้าว ชนิดของข้าว การปลูกข้าว
   
   
ขอแสดงความยินดี เหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับประเทศ  
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2557 ของ สสวท.
   
   
นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
คณะอาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เยี่ยมชมดูงานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา
   
   
เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา2557  

   
   
คณะกรรมการบริหาร และงานวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
เข้าศึกษาดูงาน
   
   
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับบัตรเกียรติยศ  
ปีการศึกษา 2556
   
<1 2 3 4 5 6 7 >