องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ได้ขอเข้าศึกษาดูงานและขอใช้สถานที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์และบุคลากรกองการศึกษาฯ โดยเข้ามาศึกษาการดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการศึกษาให้สอดคล้องและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  5  ท่าน