นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเกมทางทันตสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่าตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนาที่ส่งเกมทางทันตสุขภาพ ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษ
โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมี่ดังนี้

1. ด.ญ.สิริกร อนันต์ศิริประภา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ด.ญ.ศวรรยา หงษ์ลาวัณย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. ด.ญ.ณัชชา แก้วมีแสง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียนได้มอบเงินรางวัลส่วนหนึ่งให้โรงเรียน

IMG_7185
IMG_7189
IMG_7193
IMG_7194
IMG_7282
IMG_7284
IMG_7286
IMG_7292
Start slideshow
loading