สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.สวนดุสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู มีโอกาสได้ต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 อาจารย์และบุคลากรจากสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 70 คน ที่เดินทางมารับฟังบรรยายหลักสูตรและเทคนิคการสอน จาก รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนค่ะ

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  23  ท่าน