โรงเรียนอนุบาลหัวหมาก ขอเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลหัวหมากได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน และการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ(PLC), การศึกษาชั้นเรียน(LS)ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารและครู เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และปฏิบติตามแนวทางของ PLC เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ได้เห็นภาพจริงของการนำไปต่อยอดในสถานศึกษาของตนต่อไป

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  28  ท่าน