กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2 (The 2nd STP Open Class)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตพัฒนา ครั้งที่ 2 (The 2nd STP Open Class) เปิดห้องเรียนให้คุณครู นักการศึกษาและผู้ปกครองจำนวน 150 ท่านเข้าร่วมสังเกตการสอนของครู และสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมรับฟัง 4 หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานหรือการเรียนการสอนในโรงเรียน

ในงานนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์มานาบุ ซาโต นักวิชาการและนักวิจัยระดับแนวหน้าของโลก ชาวญี่ปุ่น เจ้าของแนวคิดเรื่อง "โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือ School as Learning Community: #SLC) และ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : #PLC) เข้าร่วมสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาารทำงานวิจัยเกี่ยวกับ SLC ของอาจารย์ซาโต

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  16  ท่าน